AcasăAdministrațieMUNICIPIUL BAIA MARE HOTĂRÂREA NR.435/2020 privind modificarea Hcl nr. 360/2020, pentru stabilirea...

MUNICIPIUL BAIA MARE HOTĂRÂREA NR.435/2020 privind modificarea Hcl nr. 360/2020, pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

DISTRIBUIȚI

MUNICIPIUL BAIA MARE
HOTĂRÂREA NR.435/2020
privind modificarea Hcl nr. 360/2020, pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în şedinţă extraordinară convocată de îndată, joi 31 decembrie 2020

Examinând:

 • Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 525 /2020;
 • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 525/2020;
 • Raportul de specialitate nr. 46353/30.12.2020 întocmit de către Direcţia Taxe și Impozite din cadrul Municipiului Baia Mare;

Având în vedere :

 • Art. 9 pct.3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • Art. 457, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • Art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • Art. 183 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • Art. 266, alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
 • Art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
 • HCL nr. 521/2017 privind aprobarea regulamentelor de instituire a unor taxe speciale;
 • HCL nr. 547/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite și terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi de pe raza municipiului Baia Mare;
 • HCL nr. 507/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;
 • Art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
 • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
 • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se aprobă modificarea HCL nr. 360/2020, Anexa I, pct. I. IMPOZITE SI TAXE LOCALE, AMENZI CONTRAVENȚIONELE,  CONFORM  CODULUI FISCAL –  TITLUL  IX., paragraful privind Cotele impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele fizice, după cum urmează:

“Cota impozitului/taxei clădiri datorat de către persoanele fizice în cazul clădirilor rezidențiale va fi de 0,08% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii.”

Art. II. – Restul prevederilor HCL nr. 360/2020 rămân neschimbate

Art. III Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021.

Art. IV Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Baia Mare prin Direcția Taxe și Impozite.

Art.V Aducerea la cunoștiință publică a prezentei hotărâri se face prin grija Direcției Relații Publice.

NOTĂ:Anexele la prezenta hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției, www.baiamare.ro

Loading...
loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.TE-AR MAI PUTEA INTERESA