AcasăActualitateSocialJANDARMII RECRUTEAZĂ – Sute de locuri disponibile la școlile militare și postliceale...

JANDARMII RECRUTEAZĂ – Sute de locuri disponibile la școlile militare și postliceale ale MAI

DISTRIBUIȚI

JANDARMII RECRUTEAZĂ   Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş recrutează candidaţi, pentru concursul de admitere, organizat de instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne ,sesiunea de admitere ianuarie 2019, astfel :

 • ŞCOLI  POSTLICEALE  ALE  M.A.I. –
 • ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI „GRIGORE ALEXANDRU GHICA” DRĂGĂŞANI 

 

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 317 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 25 locuri alocate SIE;
 • 8 locuri alocate SPP.

ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI „PETRU RAREŞ” FĂLTICENI –

 

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 335 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 15 locuri alocate SIE.

 

CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

 

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
 13. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, trebuie să conţină următoarele documente:

 • cererea de înscriere (conform anexei  nr. 1 la Dispoziţia-cadru nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI) şi CV;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 • Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate.
 • Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia): atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
 • foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 • cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);
 • o fotografie color 9×12 cm (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
 • două fotografii color 3/4 cm necesare confecţionării legitimaţiilor de concurs (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
 • fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform anexei nr. 4 la Dispoziţia-cadru nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI).

Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legi.

 

DEPUNEREA CERERILOR  ŞI DOSARELOR DE RECRUTARE

 

Cererile de participare/fişele tip de înscriere pentru admiterea la şcolile postliceale ale M.A.I., (Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani  şi Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni) vor fi depuse până la data de 23 noiembrie 2018.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor la şcolile postliceale ale M.A.I.  (Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani  şi Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni) se depun la sediul I.J.J. Maramureş până la data de 12 decembrie 2018.

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-urile instituţiilor de învăţământ şi la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş, Baia Mare, b-dul Unirii nr. 34, sau telefon 0262/277779, interior 24557  sau 24535.

 

Comunicat de presă IJJ Maramureș

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.TE-AR MAI PUTEA INTERESA