AcasăActualitateSocialANUNŢ - Posturi libere la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia...

ANUNŢ – Posturi libere la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare

spot_img

DISTRIBUIȚI

Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, str. Vasile Lucaciu 72, Judeţul Maramureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale temporar vacante pe perioadă determinată , după cum urmează:

– Un post de registrator medical debutant;
– Un post de asistent medical debutant in sectia Boli Infectioase;
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale sunt:

Pentru funcţia de registrator medical debutant
– studii: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii ;

Pentru functia de asistent medical debutant :
– studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

Concursul se va organiza conform calendarului urmator :
– 21.03.2016, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor ;
– 29.03.2016 ora 10:00: proba scrisă ;
– 30.03.2016 ora 10:00: proba interviu ;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare la sediul Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare str.Vasile Lucaciu nr.72, judetul Maramures telefon 0262/216601/141 si site www.sbidvp.ro

Bibliografie
Pentru functia de registrator medical debutant
1.Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii :Capitolul II –Asiguratii si TITLUL IX – Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate ;
2. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 -Legea drepturilor pacientului ;
3. LEGE Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date .
4. ORDIN Nr. 388/186 din 31 martie 2015 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015 –Anexa 22 – Anexa 48 ;

Pentru funcţia de asistent medical debutant

1.Ordinul MSP nr.916/2006 privind organizarea supravegherii si controlul infectiilor nosocomiale
2.Ordinul MSP 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatenia , dezinfectia si sterilazarea in unitatile sanitare ;
3.Ordinul MSP 560/1999 privind atributiile asistentului medical care lucreaza in sectiile cu paturi ;
4.Ghid de nursing – sub redactia Lucretia Titirca , Editura Viata Medicala Romaneasca .
5.Nursing –Tehnici de evaluare si ingrijire acordate de asistenti medicali – sub redactia Lucretia Titirca , Editura Viata Medicala Romaneasca .
6.Urgente medico –chirurgicale – Lucretia Titirca
7.Ordinul MSP 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale
8.Legea 46 /2003 , privind drepturile pacientului .
9.Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist al moasei si asitentului medical din Romania (Hotararea 2/2009 a OAMGMAMMR)
10.F.Chiru , G.Chiru – Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos.

Tematica:
1.Ingrujirea omului bolnav si a omului sanatos;
a. Administrarea medicamentelor;
b. Sondaje, spalaturi, clisme;
c. Recoltarea produselor biologice si patologice – punctiile si recoltăr ;
d. Evaluarea functiilor vitale;
e. Ingrijirea plagilor;
f. Prevenirea infectiilor intraspitalicesti;

2.Urgente medico chirurgicale
a. Insuficienta respiratorie acuta; simptomatologie, conduita de urgenta, ingrijiri;
b. Criza de astm bronsic:simptomatologie si conduita de urgenta
c. Hemoptiza:simptomatologie, conduita de urgenta
d. Edemul pulmonar acut:factori etiologici principali clasificare, manifestari clinice, conduita de urgenta, ingrijirea in unitatile spitalicesti;
e. Infarctul miocardic acut: semne clinice, conduita de urgenta, ingrijirea in unitatile spitalicesti
f. Angorul pectoral: simptome, atitudine de urgenta, ingrijiri;
g. Colica biliara: simptomatologie, conduita de urgenta;
h. Hemoragiile digestive superioare: evaluarea cantitatii de sange pierdut, simptomatologie conduita de urgenta, alimentatie, particularitati terapeutice;
i. Insuficienta renala acuta: simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital;
j. Colica renala nefritica:simptomatologie, conduita de urgenta, retentie acuta de urina: cauze obstacole mecanice, simptomatologie, conduita de urgenta;
k. Bronhopneumonia obstructiva;
l. Starile comatoase: etiologia comelor, clasificarea in 4 grade, masurile generale de urgenta.

3. Atributiile asistentei medicale responsabile de salon privind supravegherea, prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale.

 

loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

TE-AR MAI PUTEA INTERESA